Kdo je na gradbišču odgovoren za gradbene odpadke

Kdo je na gradbišču odgovoren za gradbene odpadke?

Kdo je na gradbišču odgovoren za gradbene odpadke je lepo napisano v sami zakonodaji. To je investitor. Ampak spodaj je tudi razlaga same zakonodaj.

 

Kdo je na gradbišču odgovoren za gradbene odpadke?

Kdo je na gradbišču odgovoren za gradbene odpadke
Kdo je na gradbišču odgovoren za gradbene odpadke

Vir povezave : pisrs.si

 

 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)

Datum sprejetja 27.03.2008
Datum objave 07.04.2008
Datum začetka veljavnosti 22.04.2008
EVA 2008-2511-0057
SOP 2008-01-1360

 

 

III. INVESTITORJEVE OBVEZNOSTI

4. člen

(ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču)

(1) Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor.

(2) Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor.

(3) Šteje se, da zemeljski izkop iz prejšnjega odstavka ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če je:

–        prostornina izkopa manj kot 30.000 m3 in med izkopavanjem ni opažena onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, ali

–        iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke.

(4) Investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi iz 9. člena te uredbe in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter jo pokazati pristojnemu inšpektorju iz 15. člena te uredbe, če ta to zahteva.

(5) Investitor mora zagotoviti, da se zemeljski izkop, ki ni pridobljen na gradbiščih, kjer je sam investitor, na gradbišču uporabi samo, če so za njegovo uporabo izpolnjene zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnosom odpadkov.

(6) Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati.

(7) Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.

(8) Če pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoče preprečiti mešanja gradbenih odpadkov, mora investitor zagotoviti, da se pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki, če je to tehnično izvedljivo.

(9) Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto.

(10) Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka lahko investitor zagotovi tudi na drugem gradbišču, kjer je kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov.

 

Dovolite, da vam tukaj pomagamo mi

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Kdo je na gradbišču odgovoren za gradbene odpadke

 

 

5/5 - (1 vote)