Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki je pomemben ne glede ali gre za gradjno novega objekta, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta.

 

Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki
Načrt gospodarjenja z odpadki

Vir : pisrs.si

 

Zakonodaja

5. člen

(načrt gospodarjenja z odpadki)

(1) Če je za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni treba priložiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je investitor fizična oseba ali če ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, razen če je za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno, da:

–        je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m3 ali več ali

–        je zemeljski izkop tako onesnažen z nevarnimi snovmi, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

(3) Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki iz prejšnjega odstavka mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov vsebovati podatke o:

–        izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,

–        ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,

–        obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,

–        predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,

–        predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,

–        količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,

–        količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,

–        predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

(4) Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora v zvezi s predvidenimi količinami gradbenih odpadkov in z načini njihove obdelave upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

(5) Investitor mora načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki pokazati pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva.

(6) Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je treba izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

 

Dovolite, da vam tukaj pomagamo mi

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Načrt gospodarjenja z odpadki

5/5 - (1 vote)