Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

 

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi
Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

Vir : pisrs.si

 

Zakonodaja

9. člen

(poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi)

(1) Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:

–        količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,

–        količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo,

–        količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka,

–        količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem ravnanju s produkti obdelave,

–        prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, ki je bil na gradbišču tudi ponovno uporabljen,

–        sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami, če količina na gradbišču ponovno uporabljenega zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, presega 30.000 m3,

–        prostornini na gradbišču uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,

–        prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbišča, in o načinu nadaljnjega ravnanja z njim,

–        zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov,

–        potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov.

(2) Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi ni treba izdelati, če v skladu s to uredbo k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ni treba priložiti načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

(3) Če se je v okviru gradnje, za katero je vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja, izvedla tudi odstranitev objekta in so podatki o skupni količini gradbenih odpadkov, nastalih zaradi odstranitve objekta, v poročilu o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi za več kakor 50% manjši od količine gradbenih odpadkov, predvidene v načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki iz 5. člena te uredbe, je treba k poročilu o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi priložiti tudi obrazložitev tega odstopanja.

(4) Če za gradnjo, v okviru katere se je izvedla odstranitev objekta, ni treba pridobiti uporabnega dovoljenja, mora investitor poslati poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi skupaj s kopijo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki iz 5. člena te uredbe najpozneje v tridesetih dneh po koncu gradnje pristojnemu inšpektorju iz 15. člena te uredbe.

(5) Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi je treba izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.

 

Dovolite, da vam tukaj pomagamo mi

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

 

 

Rate this post