Oddaja gradbenih odpadkov

Oddaja gradbenih odpadkov lahko v miru zaupate nam. Imamo vsa potrebna dovoljenja, da odvzamemo gradbeni odpadek.

 

Oddaja gradbenih odpadkov

To lahko zaupate nam.

 

Zakonodaja

Vir : pisrs.si

6. člen

(oddaja gradbenih odpadkov)

(1) Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

(2) Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov.

(3) Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.

(4) Če se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali predpisom, ki ureja sežiganje ali sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.

(5) Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko investitor za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

 

7. člen

(izjema)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena investitorju ni treba zagotoviti oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali neposredno v njihovo obdelavo, če količina gradbenih odpadkov pa v celotnem času izvajanja teh del ne presega največje količine gradbenih odpadkov iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Investitor mora za gradbene odpadke iz prejšnjega odstavka, za katere ni zagotovil oddaje v skladu s prejšnjim členom, sam zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center.

 

Dovolite, da vam tukaj pomagamo mi

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Oddaja gradbenih odpadkov

 

Rate this post