Uredba o odpadnih oljih

Uredba o odpadnih oljih

Uredba o odpadnih oljih – Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12).

Vir : http://www.pisrs.si/

 

Uredba o odpadnih oljih

Uredba o odpadnih oljih
Uredba o odpadnih oljih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadnih olj in ravnanja z njimi v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3).

(2) Za vprašanja glede ravnanja z odpadnimi olji, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.

2. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1.      odpadna olja so mineralna ali sintetična maziva ali industrijska olja, ki niso več ustrezna za prvotno predvideno uporabo, kot so izrabljena motorna olja in olja prestavnih mehanizmov ter mazalna olja, olja za turbine in hidravlična olja;

2.      povzročitelj odpadnih olj je povzročitelj odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

3.      načrt gospodarjenja z odpadnimi olji je načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

4.      imetnik odpadnih olj je imetnik odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Za imetnika odpadnih olj se šteje tudi distributer;

5.      distributer je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pri svoji dejavnosti prodaja na drobno mineralna ali sintetična olja za motorna vozila v embalaži, večji od pet litrov;

6.      začasno skladiščenje odpadnih olj je začasno skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Za začasno skladiščenje odpadnih olj se šteje tudi njihovo skladiščenje pri distributerju;

7.      zbiranje odpadnih olj je zbiranje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

8.      zbiralec odpadnih olj (v nadaljnjem besedilu: zbiralec) je zbiralec v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

9.      predhodno skladiščenje odpadnih olj je predhodno skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

10.   izvajalec obdelave odpadnih olj je izvajalec obdelave v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

11.   regeneracija odpadnih olj je postopek recikliranja, s katerim se lahko osnovna olja pridobijo z rafiniranjem odpadnih olj, zlasti z odstranjevanjem onesnaževal, produktov oksidacije in aditivov, ki jih ta olja vsebujejo;

12.   prevzemno mesto je prostor za začasno skladiščenje odpadnih olj v objektu povzročitelja odpadnih olj, kjer odpadna olja nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti, ali ob njem ali pri distributerju;

13.   zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

 

II. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI OLJI

3. člen

(prepovedi)

(1) Odpadna olja je prepovedano:

–        prepuščati v zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov,

–        zlivati v površinske in podzemne vode, vode obalnega morja ali kanalizacijo,

–        odmetavati ali zlivati v ali na tla.

(2) Ostanke obdelave odpadnih olj je prepovedano odmetavati ali zlivati v ali na tla.

(3) Odpadna olja je prepovedano mešati z odpadnimi olji, ki imajo drugačne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, z drugimi odpadki ali snovmi ali materiali, če tako mešanje ovira obdelavo odpadnih olj.

III. OBVEZNOSTI POVZROČITELJA ODPADNIH OLJ

4. člen

(zajem odpadnih olj in začasno skladiščenje)

(1) Povzročitelj odpadnih olj mora zagotoviti zajem in ločeno zbiranje odpadnih olj.

(2) Povzročitelj odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem nastajajo odpadna olja zaradi opravljanja dejavnosti, mora zajeta odpadna olja začasno skladiščiti v zabojnikih, rezervoarjih, sodih ali drugih posodah, in sicer ločeno od drugih odpadkov, tako da so izpolnjene zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

5. člen

(prepuščanje in oddajanje odpadnih olj)

(1) Povzročitelj odpadnih olj, ki je fizična oseba, mora zajeto odpadno olje prepustiti:

–        zbiralcu v zbirnem centru,

–        distributerju na prodajnem mestu iz 8. člena te uredbe ali

–        izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij, ki ga izvajalec občinske gospodarske javne službe upravlja, ali v njegovi premični zbiralnici nevarnih odpadkov.

(2) Povzročitelj odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem zaradi opravljanja dejavnosti nastane v enem koledarskem letu 500 litrov odpadnih olj ali več, mora zajeta odpadna olja oddajati na svojem prevzemnem mestu zbiralcu ali izvajalcu obdelave odpadnih olj.

(3) Povzročitelj odpadnih olj iz prejšnjega odstavka mora urediti prevzemno mesto tako, da so izpolnjene zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ter da se pri oddajanju odpadnih olj ne onesnažuje okolje.

(4) Povzročitelj odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem zaradi opravljanja dejavnosti nastane v enem koledarskem letu manj kot 500 litrov odpadnih olj, mora zajeta odpadna olja:

–        oddati zbiralcu na svojem prevzemnem mestu ali v zbirni center,

–        oddati izvajalcu obdelave odpadnih olj ali

–        prepuščati drugemu povzročitelju odpadnih olj na njegovem prevzemnem mestu, če se za to z njim dogovori.

(5) Ne glede na določbi drugega in četrtega odstavka tega člena lahko povzročitelj odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odpadna olja, ki nastanejo zaradi opravljanja njegove dejavnosti, obdela sam, če ima za to okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

 

6. člen

(načrt gospodarjenja z odpadnimi olji)

(1) Povzročitelj odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem nastajajo odpadna olja zaradi opravljanja dejavnosti, mora ne glede na količino odpadnih olj, ki nastanejo v posameznem koledarskem letu, imeti za ta odpadna olja izdelan načrt gospodarjenja z odpadnimi olji in se mora ravnati po njem.

(2) Če mora povzročitelj iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, imeti načrt gospodarjenja z odpadki tudi za druge odpadke, je načrt gospodarjenja z odpadnimi olji lahko sestavni del načrta gospodarjenja z odpadki.

(3) Povzročitelj odpadnih olj iz prvega odstavka tega člena, ki prepušča odpadna olja drugemu povzročitelju odpadnih olj v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka prejšnjega člena, mora v načrt gospodarjenja z odpadnimi olji vnesti tudi podatke o takem prepuščanju in prevzemnem mestu.

(4) Povzročitelj odpadnih olj iz prvega odstavka tega člena, kateremu drugi povzročitelji prepuščajo odpadna olja v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka prejšnjega člena ali mu distributerji prepuščajo odpadna olja v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 8. člena te uredbe, mora v načrt gospodarjenja z odpadnimi olji vnesti tudi podatke o takem prepuščanju ter povzročiteljih odpadnih olj in distributerjih, ki njegovo prevzemno mesto uporabljajo.

7. člen

(evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi ter poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi)

(1) Povzročitelj odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem nastajajo odpadna olja zaradi opravljanja dejavnosti, mora ne glede na letno količino nastalih odpadnih olj za te odpadke voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka mora povzročitelj odpadnih olj voditi tudi podatke o odpadnih oljih, ki jih v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 5. člena te uredbe prepušča drugemu povzročitelju na njegovem prevzemnem mestu, oziroma o odpadnih oljih, ki mu jih prepušča drug povzročitelj odpadnih olj v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 5. člena te uredbe ali distributer v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 8. člena te uredbe.

(3) Povzročitelj odpadnih olj iz prvega odstavka tega člena mora ne glede na količino odpadnih olj, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti v posameznem koledarskem letu, ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za te odpadke predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

IV. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA

8. člen

(obveznosti distributerja)

(1) Distributer mora na prodajnem mestu, kjer prodaja mineralna ali sintetična olja za motorna vozila v embalaži, večji od pet litrov, zagotoviti prevzemanje odpadnega olja od kupca, ki pri njem kupi olje.

(2) Distributer mora na prodajnem mestu iz prejšnjega odstavka prevzeti odpadno olje, ki ga kupec želi oddati, do količine, ki je enaka kupljeni količini olja iz prejšnjega odstavka.

(3) Distributer mora prevzeto odpadno olje začasno skladiščiti v zabojnikih, rezervoarjih, sodih ali drugih posodah, in sicer ločeno od drugih odpadkov, tako da so izpolnjene zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(4) Distributer mora prevzeta odpadna olja:

–        oddajati zbiralcu v zbirnem centru,

–        oddajati zbiralcu na svojem prevzemnem mestu ali

–        prepuščati na prevzemnem mestu povzročitelja odpadnih olj, če se za to z njim dogovori.

(5) Če distributer oddaja odpadna olja zbiralcu na svojem prevzemnem mestu, mora urediti prevzemno mesto tako, da so izpolnjene zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ter da se pri oddajanju odpadnih olj ne onesnažuje okolje.

V. OBVEZNOSTI ZBIRALCA

9. člen

(pogoji za zbiralca)

(1) Zbiralec lahko zbira odpadna olja, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(2) V načrtu zbiranja odpadkov, ki mora biti priložen vlogi za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka, morajo biti tudi podatki o številu in lokacijah prevzemnih mest iz 5. in 8. člena te uredbe, na katerih namerava zbiralec prevzemati odpadna olja.

10. člen

(obveznosti zbiralca)

(1) Zbiralec mora prevzemati odpadna olja od povzročiteljev odpadnih olj in distributerjev.

(2) Zbiralec mora zbrana odpadna olja predhodno skladiščiti v zabojnikih, rezervoarjih, sodih ali drugih posodah, in sicer ločeno od drugih odpadkov, tako da so izpolnjene zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(3) Zbiralec mora pred prevzemom na prevzemnem mestu ali v zbirnem centru najmanj enkrat na vsakih 200 ton odpadnih olj odvzeti vzorec odpadnega olja zaradi meritev vsebnosti vode ter polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (v nadaljnjem besedilu: PCB).

(4) Meritev vsebnosti PCB iz prejšnjega odstavka mora biti opravljena na način, določen za merjenje PCB v predpisu, ki ureja odstranjevanje PCB.

(5) Zbiralec mora zavrniti prevzem odpadnih olj, če na podlagi rezultatov meritev iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da se odpadna olja uvrščajo med odpadne PCB v skladu s predpisom, ki ureja odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov.

(6) Zbiralec mora o zavrnitvi prevzema odpadnih olj iz prejšnjega odstavka obvestiti pristojnega inšpektorja ter obvestilu priložiti podatke o povzročitelju odpadnih olj, kateremu je zavrnil prevzem odpadnih olj.

(7) Zbiralec mora vsakih 12 mesecev v sredstvih javnega obveščanja ali v svetovnem spletu objaviti naznanilo z navedbo kraja svojega zbirnega centra in načina prevzemanja odpadnih olj.

11. člen

(evidenca in poročilo o zbiranju odpadkov)

(1) Zbiralec mora v evidenci o zbiranju odpadkov, ki jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, voditi tudi podatke o opravljenih meritvah in rezultatih teh meritev iz tretjega odstavka prejšnjega člena in o odpadnih oljih, katerih prevzem je zavrnil v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena.

(2) Zbiralec mora v poročilu o zbiranju odpadkov, ki ga predloži ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, poročati tudi o meritvah in odpadnih oljih, katerih prevzem je zavrnil, iz prejšnjega odstavka.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA OBDELAVE ODPADNIH OLJ

12. člen

(obdelava odpadnih olj)

(1) Izvajalec obdelave odpadnih olj lahko obdeluje odpadna olja, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(2) Izvajalec obdelave odpadnih olj mora odpadna olja obdelati tako, da jih regenerira ali sežge oziroma sosežge v skladu s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.

(3) Izvajalec obdelave odpadnih olj mora odpadna olja skladiščiti v zabojnikih, rezervoarjih, sodih ali drugih posodah, in sicer ločeno od drugih odpadkov, tako da so izpolnjene zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(4) Izvajalec obdelave odpadnih olj lahko regenerira samo odpadno olje, ki v 1 kg vsebuje največ 5 mg PCB in največ 30 mg halogenov.

(5) Izvajalec obdelave odpadnih olj lahko sosežiga samo odpadno olje, ki v 1 kg vsebuje največ 15 odstotkov vode in največ 10 mg PCB ter ima plamenišče nad 63 °C in kurilno vrednost, večjo od 30 MJ/kg.

(6) Izvajalec obdelave odpadnih olj mora za odpadno olje, ki ga ni mogoče regenerirati v skladu s četrtim odstavkom tega člena ali sosežgati v skladu s prejšnjim odstavkom, zagotoviti sežig v skladu s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.

(7) Izvajalec obdelave odpadnih olj, ki sam prevzema odpadna olja od povzročiteljev odpadnih olj, mora zagotoviti meritve vsebnosti vode in PCB v odpadnem olju v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 10. člena te uredbe in ravnati na način iz petega in šestega odstavka 10. člena te uredbe.

13. člen

(evidenca in poročilo o obdelavi odpadkov)

(1) Izvajalec obdelave odpadnih olj mora v evidenci o obdelavi odpadkov, ki jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, voditi tudi podatke o opravljenih meritvah in rezultatih teh meritev iz sedmega odstavka prejšnjega člena in o odpadnih oljih, katerih prevzem je zavrnil v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega člena.

(2) Izvajalec obdelave odpadnih olj mora v poročilu o obdelavi odpadkov, ki ga predloži ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, poročati tudi o meritvah in odpadnih oljih, katerih prevzem je zavrnil, iz prejšnjega odstavka.

VII. NADZOR

14. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, nad izvajanjem 8. člena te uredbe pa tudi inšpektorji, pristojni za trg.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen

(prekrški za imetnika odpadnih olj)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe imetnik odpadnih olj, če:

1.      prepušča odpadna olja v zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov (prvi odstavek 3. člena),

2.      zliva odpadna olja v površinske in podzemne vode, vode obalnega morja ali kanalizacijo (prvi odstavek 3. člena),

3.      odmetava ali zliva odpadna olja v ali na tla (prvi odstavek 3. člena),

4.      odmetava ali zliva v ali na tla ostanke obdelave odpadnih olj (drugi odstavek 3. člena),

5.      meša odpadna olja z drugimi odpadnimi olji, drugimi odpadki ali snovmi ali materiali v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe imetnik odpadnih olj.

(3) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 1., 2., 3., 4. ali 5. točke prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je po določbah te uredbe imetnik odpadnih olj.

(4) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

16. člen

(težji prekrški za povzročitelja odpadnih olj)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe povzročitelj odpadnih olj, če:

1.      ne zagotovi zajema in ločenega zbiranja odpadnih olj (prvi odstavek 4. člena),

2.      začasno skladišči zajeta odpadna olja v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena,

3.      ne oddaja oziroma prepušča odpadnih olj na predpisan način, kadar jih ne obdela sam (drugi in četrti odstavek 5. člena),

4.      nima načrta gospodarjenja z odpadnimi olji (prvi odstavek 6. člena),

5.      ne vodi evidence o nastajanju odpadnih olj in ravnanju z njimi na predpisan način (prvi in drugi odstavek 7. člena),

6.      ne predloži poročila o nastalih odpadnih oljih in ravnanju z njimi na predpisan način (tretji odstavek 7. člena).

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe povzročitelj odpadnih olj.

(3) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je po določbah te uredbe povzročitelj odpadnih olj, če:

1.      ne zagotovi zajema in ločenega zbiranja odpadnih olj (prvi odstavek 4. člena),

2.      ne prepušča odpadnih olj na predpisan način (prvi odstavek 5. člena).

(4) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

17. člen

(lažji prekrški za povzročitelja odpadnih olj)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe povzročitelj odpadnih olj, če:

1.      nima urejenega prevzemnega mesta, ki bi ga moral imeti, v skladu s tretjim odstavkom 5. člena,

2.      ne vnese podatkov o prepuščanju odpadnih olj na prevzemnem mestu drugega povzročitelja odpadnih olj v načrt gospodarjenja z odpadnimi olji (tretji odstavek 6. člena),

3.      ne vnese podatkov o prepuščanju odpadnih olj drugih povzročiteljev ali distributerjev na njegovem prevzemnem mestu v načrt gospodarjenja z odpadnimi olji (četrti odstavek 6. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe povzročitelj odpadnih olj.

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

18. člen

(prekrški za distributerja)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe distributer, če:

1.      ne zagotovi prevzemanja odpadnega olja na prodajnem mestu, kjer prodaja mineralna ali sintetična olja za motorna vozila v embalaži, večji od pet litrov (prvi in drugi odstavek 8. člena),

2.      začasno skladišči prevzeto odpadno olje v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena,

3.      ne prepušča oziroma oddaja odpadnega olja na predpisan način (četrti odstavek 8. člena),

4.      ne uredi prevzemnega mesta na predpisan način (peti odstavek 8. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe distributer.

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

19. člen

(težji prekrški za zbiralca)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe zbiralec, če:

1.      ne prevzema odpadnih olj od povzročiteljev odpadnih olj in distributerjev (prvi odstavek 10. člena),

2.      predhodno skladišči odpadna olja v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena,

3.      ne opravlja meritev vsebnosti vode in PCB v odpadnih oljih na predpisan način (tretji in četrti odstavek 10. člena),

4.      ne zavrne prevzema odpadnih olj v skladu s petim odstavkom 10. člena.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe zbiralec.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

20. člen

(lažji prekrški za zbiralca)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe zbiralec, če:

1.      ne obvesti pristojnega inšpektorja o zavrnitvi prevzema odpadnih olj (šesti odstavek 10. člena),

2.      ne objavi naznanila z navedbo kraja svojega zbirnega centra in načina prevzemanja odpadnih olj v njem na predpisan način (sedmi odstavek 10. člena),

3.      v evidenci o zbiranju odpadkov ne vodi vseh predpisanih podatkov (prvi odstavek 11. člena),

4.      v poročilu o zbiranju odpadkov ne poroča na predpisan način (drugi odstavek 11. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe zbiralec.

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

21. člen

(težji prekrški za izvajalca obdelave odpadnih olj)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe izvajalec obdelave odpadnih olj, če:

1.      odpadna olja ne obdela na predpisan način (drugi odstavek 12. člena),

2.      skladišči odpadna olja v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena,

3.      odpadno olje regenerira v nasprotju s četrtim odstavkom 12. člena,

4.      odpadno olje sosežiga v nasprotju s petim odstavkom 12. člena,

5.      za odpadna olja, ki jih ni mogoče regenerirati ali sosežgati, ne zagotovi sežiga (šesti odstavek 12. člena)

6.      ne opravlja meritev vsebnosti vode in PCB v odpadnih oljih na predpisan način (sedmi odstavek 12. člena).

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec obdelave odpadnih olj.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

22. člen

(lažji prekrški za izvajalca obdelave odpadnih olj)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po določbah te uredbe izvajalec obdelave odpadnih olj, če:

1.      v evidenci o obdelavi odpadkov ne vodi vseh predpisanih podatkov (prvi odstavek 13. člena),

2.      v poročilu o obdelavi odpadkov ne poroča na predpisan način (drugi odstavek 13. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec obdelave odpadnih olj.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

(obveznosti obstoječih povzročiteljev odpadnih olj)

Povzročitelji odpadnih olj morajo poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi prvič predložiti ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe za leto 2012.

24. člen

(obveznosti obstoječih zbiralcev)

(1) Obstoječi zbiralci morajo naznanilo iz sedmega odstavka 10. člena te uredbe prvič objaviti najpozneje do 1. julija 2012.

(2) Obstoječi zbiralci morajo poročilo o zbiranju odpadkov prvič predložiti ministrstvu v skladu z drugim odstavkom 11. člena te uredbe za leto 2012.

(3) Obstoječi zbiralci morajo vodenje evidence o zbiranju odpadkov uskladiti z zahtevami iz prvega odstavka 11. člena te uredbe najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.

25. člen

(veljavnost odločb in začeti postopki)

(1) Potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, izdana v skladu z Uredbo o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08), in dovoljenja za zbiranje odpadnih olj, izdana v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 85/98, 50/01 in 41/04 – ZVO-1), veljajo kot potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s to uredbo do izteka njihove veljavnosti.

(2) Postopki za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov iz 10. člena Uredbe o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08), ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

(3) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za regeneracijo odpadnih olj ali njihovo uporabo kot goriva iz 13. člena Uredbe o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08), ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

26. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08).

27. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00728-2/2012

Ljubljana, dne 29. marca 2012

EVA 2011-2511-0084

 

Vir : http://www.pisrs.si/

 

 

Hvala, da tudi vi skrbite za čisto okolje!

Uredba o odpadnih oljih
Uredba o odpadnih oljih

 

Imate odpadek, ki ga lahko odpeljemo mi?

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter zelo ugodno.

 

TSD d.o.o.

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

5/5 - (1 vote)