Uredba o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. To je zelo pomembna zakonodaja.

salonit

 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

Uredba o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest
Uredba o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest

Vir : http://www.pisrs.si/

UREDBO o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 87/217/EGS z dne 19. marca 1987 o preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z azbestom (UL L št. 85 z dne 28. 3. 1987, str. 40), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 807/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (soglasje), Sklepu 1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 36) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 87/217/EGS) zaradi preprečevanja oziroma zmanjšanja emisije azbestnih vlaken v okolje določa obvezno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest (v nadaljnjem besedilu: azbestni odpadki), in druge pogoje za odpravo ali zmanjšanje emisije azbestnih vlaken v okolje pri prevzemu odpadkov, njihovem prevozu, obdelavi in odstranjevanju ter obveznost poročanja Evropski Komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

(2) Za odstranjevanje azbestnih odpadkov se uporabljajo predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, odlaganje odpadkov na odlagališčih oziroma sežiganje odpadkov.

Vir : http://www.pisrs.si/

 

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen :

1.      azbest je skupno ime za vlaknate silikate v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred azbestom;

2.      azbestnocementni izdelki so izdelki iz azbestnega cementa, katerega gostota je enaka ali večja od 1000 kg/m3, masni odstotek azbesta v njih pa ni večji od masnih odstotkov, ki so določeni za posamezno vrsto izdelkov iz azbestnega cementa v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;

3.      azbestni odpadki so odpadni azbest oziroma odpadki, ki vsebujejo trdno ali šibko vezani azbest, in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna;

4.      odpadni azbest je odpadni prosti azbest ali azbestna vlakna v prahu in prašnih usedlinah, ki nastajajo zaradi emisij azbesta v zrak pri delu z azbestom ali delu s snovmi, materiali ali izdelki, ki vsebujejo azbest;

5.      trdno vezani azbestni odpadki so odpadki, ki vsebujejo azbest in katerih gostota materiala je večja od 1000 kg/m3. Trdno vezani azbestni odpadki so navedeni v prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe;

6.      šibko vezani azbestni odpadki so odpadki, ki vsebujejo azbest in katerih gostota materiala je manjša od 1000 kg/m3. Šibko vezani azbestni odpadki so navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe;

7.      površinska obdelava je postopek, pri katerem se azbestna vlakna izdelkov, ki vsebujejo azbest, vežejo na površini materiala z nanosom veziva tako učinkovito kakor vezivo, ki veže azbestna vlakna v materialu pri trdno vezanih azbestnih materialih;

8.      obdelava azbestnih odpadkov so postopki predelave in postopki odstranjevanja azbestnih odpadkov;

9.      predelava azbestnih odpadkov je predelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

10.   odstranjevanje azbestnih odpadkov je odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

11.   postopek utrjevanja je postopek predelave, pri katerem se odpadni azbest in šibko vezani azbestni odpadki homogeno vmešajo v vezivo in se z njim vežejo tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje;

12.   postopek uničevanja azbestnih vlaken je postopek predelave, pri katerem s kemično, toplotno ali mehansko obdelavo nastanejo iz azbesta ali azbestnih vlaken druge snovi oziroma minerali ali pa azbest izgubi svojo vlaknato strukturo;

13.   povzročitelj azbestnih odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje azbestnih odpadkov, kakor je razgradnja opreme, ki vsebuje azbest, ali uporaba azbesta v raziskovalne ali razvojne namene. Povzročitelj azbestnih odpadkov je tudi oseba, ki naroči graditev objekta, pri kateri nastajajo azbestni odpadki zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta, v katerem so vgrajeni materiali, ki vsebujejo azbest, ali izvaja vzdrževalna in druga gradbena dela na objektih, instalacijah ali napravah, pri katerih se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;

14.   imetnik azbestnik odpadkov je oseba, ki ima azbestne odpadke v posesti.

 

salonit

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

salonit

5/5 - (6 votes)